Privacyverklaring
Privacyverklaring van Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 29 mei 2024.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij - Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk - jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze handelswijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).


Algemene uitgangspunten

Wij doen er alles om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor je jouw persoonsgegevens verstrekt.
Wij treffen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om verlies, diefstal of niet rechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken met beveiligde dossiers en nemen maatregelen tot fysieke toegangsbeveiliging.

Wij geven geen gegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor jedeze aan onze organisatie hebt verstrekt.

Je bent op de hoogte van jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.


Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • • uitvoeren van dienstverlening op het gebied van ervaringsdeskundige begeleidingstrajecten naar werk
 • • coaching bij gezondheidsklachten
 • • loopbaanadvies en trainingen ervaringsdeskundigheid
  • het onderhouden van contact
  • een goede en efficiënte dienstverlening
  • het verrichten van administratieve handelingen
  • verbetering van de dienstverlening
  • facturering / marketing / nakoming van wettelijke verplichtingen


  We verkrijgen persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail, en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

  We verwerken jouw persoonsgegevens voor administratieve werkzaamheden, communicatie over de opdracht, uitvoeren of uitgeven van een opdracht en het beantwoorden van berichten die via het contactformulier op onze website zijn verzonden.

  We verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en jou of onze opdrachtgevers. We verwerken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben voor het aanleggen van een dossier.

  We krijgen pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.


  Welke gegevens verwerken wij?

  Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

  • • NAW-gegevens
   • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
   • Geboortedatum
   • Geslacht
   • Inhoud van communicatie
   • Naam opdrachtgever
   • Informatie over uw dienstverband, arbeidsverleden en/of opleidingen (CV)
   • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
   • Ziekmeldingen
   • Gegevens in een plan van aanpak i.v.m. de Wet verbetering Poortwachter
   • Resultaten uit psychologisch onderzoek in kader van loopbaanbegeleiding
   • Een portfolio door jou opgesteld bij het volgen van een ervaringsdeskundige training
   • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en verbetering van de dienstverlening
   • Facturering
   • Nakoming van wettelijke verplichtingen


  Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?

  In eerste instantie zijn de verstrekte persoonsgegevens alleen toegankelijk voor ons. Wij rapporteren schriftelijk per e-mail naar opdrachtgevers. Alle rapportages worden verstuurd in PDF-format. Bij mondelinge rapportage wordt hierover in het dossier een notitie gemaakt.

  Bij aanvang van een begeleidingstraject informeren we je over welke afspraken zijn gemaakt over rapportages. We rapporteren niet over de inhoud van gesprekken en niet over de als vertrouwelijk aan te merken informatie.

  Elke uitgebreide schriftelijke rapportage naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever aan jou voorgelegd. Nadat je akkoord bent gegaan, versturen we de informatie.

  Wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden, zoals leveranciers van onze website/systemen /psychologische testbureaus en een verwerker van de financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor beschreven doeleinden.

  Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Jouw gegevens zullen niet worden doorgegeven voor commerciële of goede doelen.


  Geheimhoudingsverplichting

  Voor ons geldt een geheimhoudingsverplichting. Jouw gegevens worden niet verspreid aan anderen. Tenzij dit is aangegeven in deze verklaring, je vooraf toestemming hebt verleend of als een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Dit is ook van toepassing voor personen, ongeacht de soort overeenkomst, die werkzaam zijn voor ons.


  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.


  Wat zijn jouw rechten als het gaat om jouw gegevens?

  Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die we van je hebben. Als daaruit onjuistheden blijken, kun je ons vragen om de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

  Ook kun je ons vragen om overdracht van jouw persoonsgegevens en kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

  Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Je hebt ook het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt, vragen we je om aan ons toe lichten waarom je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens.


  Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

  CCZW en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van onze website. Hiermee kunnen we de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren, registreren welke internetsites / internetpagina’s je bezoekt, krijgen we overzicht voor welke onderwerpen of toepassingen bezoekers zich interesseren. Jij bepaalt op welke manier je met cookies wilt omgaan. Je kunt jouw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.


  Zakelijke communicatie

  Wij kunnen zakelijke contactgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over onze dienstverlening. Wij verwerken jouw naam en e-mailadres. Je kunt altijd aangeven dat je geen informatie wilt ontvangen.


  Contactgegevens

  Mocht je vragen hebben, bezwaar willen maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of een klacht over de dienstverlening willen indienen dan kun je contact opnemen met het bestuur van CCZW:

  Hofstraat 161
  5641 TD Eindhoven
  info@cczw.nl
  040 2094245