Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk

1.Definities

De voorwaarden zijn geldig voor al onze trainingen en begeleidingstrajecten. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Stichting Centrum Chronisch Ziek & Werk statutair gevestigd te Eindhoven.
 • Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten en/of van Opdrachtnemer een aanbieding daartoe heeft ontvangen.
 • Overeenkomst/opdracht: een contract/ overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over een dienstverlening die werd overeengekomen.
 • Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven.

 

2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Opdrachtnemer.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten voor de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De benoemde bepaling zal in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 • Onduidelijkheden en situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

 

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer in haar offerte anders aangeeft.
 • Een offerte is tot 1 maand na dagtekening geldig, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft in haar offerte.
 • De aanbieding/offerte en opdrachtbevestiging zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte of enige ander aanbod binden Opdrachtnemer niet.
 • Genoemde termijnen in een offerte zijn richttermijnen. Bij overschrijding daarvan heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Een opdracht komt tot stand op het moment de overeenkomst akkoord is bevonden door de opdrachtgever.

 

4. Uitvoering van de opdracht

1. Alle overeenkomsten worden door Opdrachtnemer naar vermogen uitgevoerd. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd:

 • Kan de inhoud van een trainingsprogramma of begeleidingstraject tussentijds wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De planning voor wat betreft plaats en tijd wijzigen.
 • Bepaalt door welke persoon binnen en/of buiten haar organisatie en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Uiteraard zoveel mogelijk rekening houdende met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is bevoegd te bepalen op welke wijze zij verantwoording aflegt aan Opdrachtgever over de uitvoering en afronding van de opdracht.


3. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Opdrachtnemer in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten.
4. Opdrachtgever dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan lid 3, 4, en 5 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
7. Als partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen zal dit met Opdrachtgever besproken worden. Deze extra werkzaamheden worden alleen dan in rekening gebracht met toestemming vooraf van de Opdrachtgever.
8. Als bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen


5. Duur overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. De door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn steeds richttermijnen. 


6. Geheimhouding en persoonsgegevens

1. Beide partijen en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Partijen zullen de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving verwerken en opslaan.

7. Intellectueel eigendom
Van het door Opdrachtnemer verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

8. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door volbrenging eindigt, met een opzegtermijn van tenminste twee maanden.
2. Als de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij door Opdrachtgever niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden.
3. Als de Opdrachtgever de overeenkomst voor het einde, tussentijds opzegt, is zij het volledige honorarium verschuldigd.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen als:

 • Het vertrouwen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.
 • De deelnemer deelname door gedrag of houding onmogelijk maakt zodat er van een effectief traject of training geen sprake meer is.
 • De kosten verbonden aan de opdracht niet worden voldaan door de opdrachtgever.

5. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met al verrichte werkzaamheden, blijven door Opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te moeten betalen.
7. De Opdrachtgever, danwel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer voor een training of begeleidingstraject, heeft het recht deelname schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt 100% van de kosten benoemd in de overeenkomst in rekening gebracht.
 • Bij annulering > 2 weken voor aanvang wordt 50% van de kosten benoemd in de overeenkomst in rekening gebracht.
 • Bij tussentijdse beëindiging wordt 100% van de kosten benoemd in de overeenkomst in rekening gebracht. Er is geen recht tot instroom in een andere training/ begeleidingstraject.
 • Aanvullend voor Incompany trainingen en begeleidingstrajecten: bij annulering tot 8 weken voor aanvang worden ook al gemaakte kosten ter voorbereiding van de training of het begeleidingsprogramma in rekening gebracht.

 
9. Klachten

1. Klachten over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk en met argumenten te worden voorgelegd aan Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, wanneer hij verzuimt een klacht over de verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk in te dienen.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens klachten.
4. Als de klacht naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht is, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze de tekortkoming hetzij te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de al betaalde prijs zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst terug te geven.

10. Kostenvergoeding

1. Opdrachtnemer geeft helder inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht voor de opdracht.
2. Bij overschrijding van de geraamde kosten zal dit worden besproken met de Opdrachtgever.
3. De kostenvergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van het ervaringsdeskundig begeleidingstraject in relatie tot werk of het behalen van wel of geen certificaat in relatie tot deelname aan de training, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

11. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald en, na daartoe door Opdrachtnemer te zijn aangemaand, alsnog niet heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente en in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00.
3. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te geven, is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of deze te ontbinden
4. Indien en zodra de overeenkomst wordt beëindigd, is al wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd direct opeisbaar.
5. Voor het geval Opdrachtnemer haar vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend adviesprocedure aanhangig heeft gemaakt, is
6. Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide kosten te vergoeden. Hieronder zijn bv begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en procesgemachtigden.

12. Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen niet nakomt is zij niet aansprakelijk voor schade, geleden door haar wederpartij onder voorbehoud van gevallen van opzet of grove schuld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte gevolg- en/ of bedrijfsschade, door derden opgelegde sancties dan wel door opdrachtgevers aan werknemers door te betalen loon.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico’s heeft verzekerd, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer reeds nu van deze risico’s.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de laatste zes maanden voorafgaand aan het aansprakelijkheid brengend feit en beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal bovendien nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
5. De Opdrachtgever stelt onder alle omstandigheden alles in het werk om Opdrachtnemer in staat te stellen eventuele fouten waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, door Opdrachtnemer te laten herstellen, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.
6. Opdrachtgever is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
7. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever, als de schade veroorzaakt is door voor de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/ derden en Opdrachtnemer haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Opdrachtgever aan deze personen/derden heeft overgedragen.
9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en zijn veroorzaakt door een tekortkoming van Opdrachtgever, haar werknemers, een door Opdrachtgever ingeschakelde derde of anderen die onder voor risico van Opdrachtgever optreden.
10. Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever ontvangen gegevens.
11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/cliënt veroorzaakt of lijdt in de uitvoering van, of gerelateerd aan de voor hem opgestarte opdracht en/of bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de opdracht.
12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, binnen twee weken de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Aansprakelijkheid kan bovendien niet eerder ontstaan dan nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegund om alsnog de gebreke op een juiste manier na te komen en Opdrachtnemer deze termijn onbenut heeft laten verstrijken.

13. Overmacht

1. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
2. Onder overmacht wordt mede maar niet alleen verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tevens wordt daaronder verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waarbij door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden, zonder wie de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk is, niet/niet langer beschikbaar zijn.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.
5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14. Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.